#HOCHgeflogen
Da l'aviun en la stanza da classa

Jenny Muggli e Tonio Wyler absolvan a la SAP dal Grischun il segund onn dal studi da bachelor Scola primara. Ils dus students raquintan tge che ha intimà els da bandunar la professiun sco flight attendant e da daventar scolast:a.

Co èsi vegnì adaquella che Vus essas sa decidids da quel temp per la professiun da flight attendant e studegiais ussa qua tar nus a la SAP dal Grischun?

Jenny: Gia suenter il temp da scola obligatoric hai jau savì ch’jau veglia daventar scolasta e tuttina sun jau ma decidida per in emprendissadi sco commerzianta. Jau hai vulì far la segira e far ina furmaziun da basa solida. Suenter l'emprendissadi eri cler per mai da finalmain realisar mes siemi da daventar scolasta, ma l'emprim hai jau anc vulì meglierar mes englais ed ir per il mund enturn. Uschia hai jau passentà quatter mais en ina scola da linguas a Hawaii ed hai acquistà il diplom da lingua correspundent, per ch’jau saja lura preparada per la SAP. Anc durant mes segiurn a l'exteriur sun jau m’annunziada per in casting sco flight attendant tar la Swiss, perquai ch’il viagiar ha fascinà mai. 120 persunas interessadas èn s’annunziadas e suenter quest casting d'in di han var 30 pudì cumenzar sco flight attendant tar la Swiss. Uschia hai jau lura cumenzà questa lavur il matg 2019.

Tonio: Suenter la scola primara hai jau frequentà in onn la scola reala avant che midar en la scola secundara. Suenter hai jau fatg il gimnasi. La professiun da scolast era adina insanua en il chau, ma l'emprim sun jau m’inscrit per far il studi da "sinologia" ed hai frequentà quel durant in onn. Jau hai emprais chinais e sun viagià bleras giadas en China durant quest temp. Lura sun jau vegnì tar la Swiss ed hai lavurà durant diesch onns sco flight attendant. Uschespert ch’jau hai gì la pussaivladad, hai jau fatg la scolaziun supplementara "Chef de Cabine". Jau hai lavurà en tut otg onns tar la Swiss e dus onns tar l’Edelweiss.

 

Tge muments èn stads spezialmain pretensius per Vus sco flight attendant?

Jenny: Durant ils emprims sgols ma sentiv’jau fitg mal ed jau hai pensà d’avair fatg per nagut la scolaziun ch’è tuttina stada pulit strentga. Ma cun il temp è mes corp s'endisà a la nova activitad lunsch sur ils nivels.

Tonio: Jau hai l'emprim stuì chattar mia posiziun sco persuna directiva. Jau sun stà fitg sever cun mamez e sun adina ma stentà da chattar bunas soluziuns per tut las persunas participadas. Quai m'ha animà ed er dà blera satisfacziun en mes mintgadi professiunal. Ed en questa posiziun hai jau adina stuì restar calm, quai era mes job. Quai è stà d'ina vart captivant, ma ditg sinceramain era fitg dir ed ina vaira sfida.

 

Tge mument as è restà spezialmain en buna memoria?

Jenny: Qua datti fitg blers, jau hai fatg questa lavur cun grond plaschair ed engaschi. Il pli bel è adina stà, cura che passagiers han engrazià persunalmain cun bandunar la maschina ed igl è adina puspè capità ch'els m'han dà in pitschen regal. Il pli fitg hai jau gì plaschair da dissegns d'uffants.

Tonio: Jau ta pudess raquintar da bleras situaziuns. Igl è stà bel d’avair durant mintga sgol in nov team ed i stueva adina funcziunar, quai vul dir che nus avain adina gì la medema finamira. E surprendentamain hai propi funcziunà adina; almain per 99 pertschient.

Vus avais smess Vossa activitad professiunala sur ils nivels ed essas as decidids per il studi da scolast:a. Co essas Vus vegnids sin quell’idea?

Jenny: Per mai è la professiun da scolasta adina stada sin l'emprim plaz. Jau vuleva simplamain laschar in pau temp e rimnar experientschas preziusas avant che cumenzar la SAP dal Grischun.

Tonio: La professiun da scolast hai jau adina gì en il chau. Jau vi exnum accumpagnar e promover uffants e giuvenils en lur vita. Quai è la finala pli persistent che sgular. Corona ha dà l’impuls da chalar ed uschia sun jau vegnì da Turitg, nua che jau sun era creschì si, ad Arosa ed hai lavurà en ina fatschenta da sport. Là sun jau dal reminent anc adina activ. Ed uschia era la via a la SAP dal Grischun dada.

 

Datti parallelas tranter las duas professiuns?

Jenny: Qua datti bleras. En l'aviun ston ins manar cleramain e quai vegn era pretendì en stanza da scola. Ultra da quai ston ins star ruassaivel en situaziuns d’urgenza, sco flight attendant e sco scolast ed i na dat nagin di sco l'auter. En tuttas duas professiuns spetgan bleras surpraisas. En biro era il mintgadi bler main varià.

Tonio: Adina puspè èn vegnids annullads sgols ed jau hai stuì star avant var 200 passagiers e communitgar quai. Las emoziuns sco reacziun sin quest messadi eran mintgamai fitg differentas. Qua hai jau emprendì bler per mia professiun futura sco scolast.

​​​​​​​​​​​

Tge prendais Vus cun Vus da Vossa activitad da pli baud en il studi ed er en la professiun sco persuna d'instrucziun?

Jenny: Er a la SAP dal Grischun èsi impurtant da planisar e da lavurar da maniera structurada. Jau sun vegnida segira da mamezza e na met atgnamain mai en dumonda mias prestaziuns. Jau sai tge che jau sai far bain e nua che jau stoss investir spezialmain.

Tonio: Il pli impurtant era adina da de-escalar e quai prend jau era cun mai en stanza da scola. Il barat e la lavur cun autras culturas è extrem captivant, ma era fitg strentg e gist tar sgols a lunga distanza er’jau magari vaira stanchel, ma jau hai adina stuì funcziunar. Uschia hai jau emprendì differentas strategias e tecnicas, gist er en discurs difficils. Mintgatant sun jau sesì sper in passagier ed en il decurs dal discurs èsi stà cler che la partenza retardada n’era insumma betg la raschun per la nauscha luna dal passagier; savens datti tut auters motivs famigliars u professiunals per in cumportament agressiv. Qua avain nus er emprendì fitg bler durant la scolaziun sco Chef de Cabine.

 

Vegnan Vossas scolaras e Voss scolars a sentir insatge da Voss engaschi sco flight attendant?

Jenny: En il praticum avain nus gì il tema "Africa" en l'instrucziun da NUS. Qua hai jau gì ina gronda elecziun, jau hai pudì mussar maletgs ed era rapportar da mias experientschas. Cun quai hai jau pudì fascinar ils uffants, perquai ch'els han sentì ch'igl è autentic.

Tonio: Jau hai prendì en mes praticum ina part da mia vestgadira da professiun sco flight attendant e la classa ha dastgà engiavinar sco tge che jau hai lavurà avant. En NUS vegn jau natiralmain a pudair tematisar la diversitad da las culturas cun ils uffants, sin quai ma legrel jau fitg.

Tge ha fatg surstar Vus il pli fitg durant il studi ed en la rolla sco persuna d'instrucziun?

Jenny: Jau hai gì bler memia pauc fidanza en ils uffants. Gia ils uffants da l'emprima e segunda classa han ina gronda savida areguard culturas e pajais esters. Qua hai jau savens smirveglià.

Tonio: Jau sun stà surprais quant fitg che l'instrucziun è sa midada dapi mes agen temp da scola ed jau fiss gugent creschì si en il temp dad oz.

 

Sin tge As legrais Vus spezialmain en la rolla da scolast:a?

Jenny: Sin mia atgna classa, pertge ch'ina scolasta po avair ina gronda influenza sin il singul uffant, quai hai jau mezza era fatg tras uschia. Jau poss muventar insatge en questa professiun e promover ils uffants a moda individuala.

Tonio: Jau ma legrel da pudair observar ils progress dals singuls uffants e quai sur in temp pli lung.

 

Nua As vesais Vus en 10 onns? Sco persuna d'instrucziun? Sco flight attendant u ina cumbinaziun dad omadus?

Jenny: Sco scolasta u schizunt pedagoga curativa e tgi sa forsa cun in pensum parzial tar la Swiss.

Tonio: Mai fascinass ina cumbinaziun da quellas duas professiuns. I dat intginas persunas d'instrucziun che lavuran actualmain tar la Swiss u era tar Edelweiss. Per quai datti aposta in'organisaziun, ins sgola lura p.ex. sur Nadal / Bumaun sco era autras datas fixadas durant las vacanzas da scola u durant ils firads.

Studi da bachelor Scolina e scola primara (1. – 2.).

Vulais Vus promover ed accumpagnar uffants da la scolina fin en la 2. classa? Sco persuna d’instrucziun gidais Vus ils uffants da sa sviluppar tenor lur preferenzas. A la Scola auta da pedagogia dal Grischun emprendais Vus co elavurar cuntegns da maniera didactica e co stgaffir in’atmosfera positiva en stanza da scola.

ulteriuras infurmaziuns

Studi da bachelor Scola primara (1. – 6.).

Sco scolast/a dal stgalim primar instruis Vus uffants da l’emprima fin sisavla classa. Vus stgaffis chaschuns d’emprender cun las qualas las scolaras ed ils scolars pon sa sviluppar da maniera optimala. La Scola auta da pedagogia As prepara sin l’instrucziun en tut ils roms dal plan d’instrucziun e pussibilitescha d’applitgar models teoretics da maniera pratica.

ulteriuras infurmaziuns

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.