20 onns SAP dal Grischun
Festa da giubileum

La SAP dal Grischun festivescha ses 20avel anniversari. Il 1. da settember 2023 ha gì lieu la festa uffiziala.

Il 1. da settember 2023 è stà il punct culminant da las activitads da giubileum en connex cun l’anniversari da 20 onns da la SAP dal Grischun.

Sut il motto da giubileum "Ina furmaziun d'auta qualitad per tuts", ha la Scola auta da pedagogia pudì festivar quest eveniment spezial ensemen cun 260 giasts envidads. Igl è stà in engraziament a tut las persunas che han accumpagnà la SAP dal Grischun durant ils ultims 20 onns: collavuraturas e collavuraturs anteriurs ed actuals sco era represchentantas e represchentants da la scienza, da l'economia e da la politica.

La festa da giubileum ha dà la chaschun da guardar communablamain enavos sin il passà spezial da la scola auta da pedagogia e da dar a medem temp in sguard en il futur.

Nus engraziain anc ina giada per questa saira speziala e per las regurdientschas nunemblidaivlas.

Impressiuns

Publicaziun festiva «Ina furmaziun d'auta qualitad per tuts»

Ulteriur punct culminant durant l'onn da giubileum

Cun la publicaziun da l'ovra festiva ha gì lieu il 1. da settember in ulteriur punct culminant da l'onn da giubileum da la SAP dal Grischun. L'ovra da 144 paginas na s'occupa dentant tuttavia betg be da l'istorgia da la scola auta. Ella serra cun in sguard en il futur e cun in quint da model che skizzescha ina varianta da la furmaziun da las scolastas e dals scolasts enturn l'onn 2035.

Giubileum 20 onns SAP dal Grischun .

La SAP dal Grischun festivescha l’onn 2023 ses giubileum da 20 onns. Dapi il temp da fundaziun ha nossa scola auta promovì ed influenzà en moda singulara l’instrucziun e l’emprender en il Grischun cun sias purschidas da furmaziun e cun sias activitads da perscrutaziun. Nus ans legrain da passentar e da festivar cun Vus quest onn spezial cun differentas activitads e rapports.

ulteriuras infurmaziuns

Communicaziun a las medias 20 onns Scola auta da pedagogia dal Grischun .

La Scola auta da pedagogia festivescha ses 20avel anniversari. Ensemen cun 275 osps envidads ha ella dà ier en in rom festiv in sguard enavos sin sia istorgia e gughegià in sguard en il futur da la furmaziun da scolastas e scolasts. Per ina retrospectiva ed ina prospectiva vai er en la publicaziun festiva "Ina furmaziun d'auta qualitad per tuts". L'ovra da 144 paginas sa drizza a tuts ch’èn s’occupads da l'istorgia da la SAP dal Grischun e da la furmaziun da las persunas d'instrucziun en Svizra. Per engraziar a la societad, ha la SAP dal Grischun intermedià durant l'onn da giubileum ad uffants da 20 famiglias durant in semester agid da far ils pensums.

ulteriuras infurmaziuns

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.