Furmaziun da la pratica professiunala
SCOLAZIUN PER DAVENTAR PERSUNA D’INSTRUCZIUN DA LA PRATICA

Sco persuna d'instrucziun da la pratica instruis Vus sin il stgalim da la scola populara e contribuis a la furmaziun da la pratica professiunala da persunas d'instrucziun futuras. En la scolaziun vegnis Vus a savair co che Vus pudais accumpagnar e valitar a moda professiunala las studentas ed ils students da la SAP dal Grischun durant lur praticums.

Cumenzament da la scolaziun 2025

Cumenzament

04.08.2025

Durada

1 onn

Lingua

tudestg

Annunzia

fin 28-02-2025

La SAP dal Grischun porscha

  • ina furmaziun cumpacta, variada e damanaivla a la pratica
  • ina collavuraziun tranter scoladras e scoladers (persunas d’instrucziun da la pratica, menturas e menturs, docentas e docents)

Vus avais

  • interess da participar a la furmaziun da la proxima generaziun da persunas d’instrucziun
  • la prontadad da surpigliar responsabladad per accumpagnar studentas e students
  • ina buna abilitad da communitgar
  • almain dus onns experientscha professiunala a la scola populara

La scolaziun per persunas d'instrucziun da la pratica è dividida en duas parts:

Modul da basa pratica professiunala

3 onns experientscha professiunala, recumandaziun da la direcziun da la scola 

Las absolventas ed ils absolvents ...

  • enconuschan la concepziun da la furmaziun pratica professiunala da la SAP dal Grischun e lur incumbensas sco persuna d'instrucziun da la pratica.
  • dovran sco sustegn ils instruments actuals da la FPP (sco Manual planisaziun da l’instrucziun, Carnet d’elements, portfolio, manuals) en la lavur cun las studentas ed ils students.
  • reflecteschan ed approfundeschan lur cumpetenzas da communicaziun en vista a l’accumpagnament, a la cussegliaziun ed a la valitaziun da las studentas e dals students.
  • applitgeschan da maniera profitaivla ed adattada la teoria ed ils instruments concrets da la ToolBOX "accumpagnar & cussegliar en la FPP" en las preparaziuns e reflexiuns da l’instrucziun.

Ils custs per la furmaziun da basa vegnan surpigliads da la SAP dal Grischun. 

Quai che pertutga l'organisaziun ed il cuntegn è previs il suandant:

Basa ed instruments (1.5 dis)

Manar da maniera cumpetenta discurs da planisaziun e da reflexiun  (1 di + 0.5 di elavuraziun cumprova da prestaziun)

Cussegliaziun colleghiala dal cas (1 di)

Dieta per las persunas d'instrucziun da la pratica (1 di durant il praticum)

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.