Studi da master
Pedagogia curativa da scola

Pedagogas e pedagogs curativs da scola instrueschan, accumpognan e promovan scolaras e scolars cun basegns da furmaziun spezials. En quest connex collavuran els stretgamain cun persunas d’instrucziun, cun expertas ed experts e cun geniturs. Il studi da master collia svilups actuals da la pratica cun enconuschientschas scientificas.

Cumenzament

2024

Durada

3 semesters (temp cumplain)
A partir da 4 semesters (temp parzial)

Annunzia

02.04.2024 - 22.04.2024

Lingua

Tudestg

Dimensiun

90 puncts ECTS

Taxa da semester

CHF 900.– (temp cumplain)
CHF 750.– (temp parzial)

La SAP dal Grischun porscha

  • flexibilitad tras in studi a temp cumplain, a temp parzial e cumplementar a la professiun, qvd. temp cumplain (3 semesters), temp parzial (a partir da 4 semesters) u cumplementar a la professiun (a partir da 4 semesters).
  • ina relaziun cun la pratica pedagogic-curativa
  • ina cooperaziun cun la Scola auta interchantunala per pedagogia curativa
  • accents tematics individuals

Vus avais

  • in diplom d’instrucziun per classas normalas: scolina, scola primara, stgalim secundar (renconuschì da la CDEP)
  • u in diplom sco persuna d’instrucziun d’ina gruppa da roms (renconuschì da la CDEP)
  • u in diplom da bachelor u master en in champ da studi parentà cun prestaziuns supplementaras
  • experientscha professiunala sco persuna d’instrucziun
  • experientscha professiunala en differentas classas, p.ex. classas pitschnas, classas d’integraziun
  • per in studi cumplementar a la professiun: Premissa per l’entira durada dal studi è in’activitad professiunala d’almain 20% cun scolaras e scolars cun basegns da furmaziun spezials en in champ pedagogic-curative.

Infurmaziuns

Infurmaziuns e respostas davart las dumondas pli impurtantas areguard il studi chattais Vus sin la website da la Scola auta interchantunala per pedagogia curativa (HfH).

Admissiun

Per l’admissiun al studi da master da pedagogia curativa da scola èn ils suandants puncts decisivs:  

Furmaziun preliminara: La furmaziun preliminara formala è in criteri d’admissiun al studi da master. Vesair la survista da la furmaziun preliminara formala (PDF)(Link) 

Experientscha professiunala pedagogica: Suenter la terminaziun d’ina furmaziun renconuschida per l’admissiun e fin a l’ultim termin d’annunzia sto vegnir cumprovà in onn d’experientscha professiunala cun in pensum dad en media 40 pertschient u dapli.  

Persunas cun diplom d’instrucziun renconuschì sco er in BA Sec I: experientscha professiunala sco persuna d’instrucziun 

Persunas senza in diplom renconuschì: Experientscha professiunala en il champ pedagogic, cun accent sin l’instrucziun da classa, en la promoziun integrativa, en ina classa pitschna u en ina scolaziun speziala. Las persunas senza diplom d’instrucziun ston cumprovar avant prestaziuns supplementaras. La Scola auta da pedagogia da Turitg porscha la furmaziun correspundenta per incumbensa da la HfH. 

Contact

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.