Scola auta da pedagogia dal Grischun
PER LA SCOLA DAL FUTUR

Instruir – tia professiun dals siemis? Sco persuna d’instrucziun (futura) furmais Vus noss futur. Vus surpigliais responsabladad per la societad e Vossas scolaras e Voss scolars creeschan il mund da damaun. Vossa scolaziun e furmaziun cuntinuada è pia d’impurtanza sociala. Quella ademplescha la Scola auta da pedagogia dal Grischun cun sia purschida d’auta qualitad. Vus spetga in ambient pluriling, in studi da la pratica, da la perscrutaziun e da la scienza en in’atmosfera famigliara.

Actualitads

Occurrenzas

La SAPGR m’ha purschì schanzas da m’engaschar sper il studi. Sco team-coach hai jau accumpagnà uffants e giuvenils ch’èn sa participads a la concurrenza internaziunala da perscrutaziun e da roboters «First Lego League». Questa experientscha e stima ma dattan nova confidenza per mia lavur futura sco persuna d’instrucziun.

Yara Peretti, studenta

Ihr Browser (IE 11) ist leider zu alt und wird nicht mehr unterstützt.